გახდი ბიზნეს დაჯილდოება 2017-ის მონაწილე

დარეგისტრირდი, გააზიარე წარმატება, მიიღე მედია მხარდაჭერა და გახადე შენი ბიზნესი უფრო ცნობადი.
1 კომპანიის შესახებ
2 საკონტაქტო ინფორმაცია
3 ნომინაცია
*doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpeg,jpg,png,gif

თიბისი ბანკის და ჯეოსელის ბიზნეს დაჯილდოება 2017

ბიზნეს დაჯილდოება ჩატარდება შემდეგ ნომინაციებში:

 • წლის ინოვაციური ბიზნესი
 • წლის ტურისტული ბიზნესი
 • წლის აგრობიზნესი
 • წლის ქართული პროდუქტი
 • წლის მცირე ბიზნესი
 • წლის ბიზნესი
 • წლის სტარტაპერი- ონლაინ ხმის მიცემა
 • დაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე (მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიები) რეგისტრირებულ ნებისმიერ მეწარმე სუბიექტს (ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია), კოოპერატივი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი) რომელსაც მინიჭებული აქვს საგადასახადო კოდი.
 • ფიზიკურ პირებს დაჯილდოებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გაერთიანებული არიან სამეწარმეო ამხანაგობაში ან მინიჭებული აქვთ მიკრომეწარმის, მცირე მეწარმის, მეწარმე ფიზიკური პირის ან ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი.
 • საწარმო დარეგისტრირებული უნდა იყოს არაუგვიანეს 2016 წლისა, ხოლო „წლის სტარტაპის“ ნომინაციაში მონაწილეობისათვის კომპანია არ უნდა იყოს დარეგისტრირებული 2015 წელზე ქვემოთ. აღნიშნული პირობა არ ვრცელდება წლის ინოვაციური ბიზნესის ნომინაციაზე.
 • საწარმოს მინიმალური წლიური ბრუნვაც უნდა იყოს არანაკლებ 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარის. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას „ წლის სატრტაპერს“, ,,წლის ინოვაციურ ბიზნესს“; და „წლის მცირე ბიზნესს“
 • საწარმოს მოწილე არ უნდა იყოს სახელმწიფო, გარდა ნომინაციისა ,,წლის სტარტაპერი“; შეზღუდვა არ ეხებათ "სტარტაპ საქართველოს" მონაწილეებს;
 • საწარმოს რომლის 50% ან მეტ წილს უნდა ფლობდეს/ფლობდნენ საქართველოს მოქალაქე/ მოქალაქეები;
 • საწარმოს წლიური ბრუნვა 2016 წლის 31 დეკემბრისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 10 (ათი) მილიონ ლარს;
 • იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს წლიური ბრუნვა 1 (ერთი) მილიონიდან 10 (ათ) მილიონ ლარამდეა და კომპანია იღებს მონაწილეობას ნომინაციაში „ წლის ბიზნესი“, ნომინანტი საწარმო აუცილებელია იყოს იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია არაუგვიანეს 2015 წლისა;
 • პროექტის მონაწილე ვალდებულია იყოს კეთილსინდისიერი, დაიცვას ბიზნესს ეთიკის ნორმები;
 • მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა პირველადი აპლიკაციის შევსება შემდეგ ვებ.მისამართზე: www.businessaward.ge
 • იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი არ აკმაყოფილებს მონაწილეობისათვის დათქმულ/განსაზღვრულ პირობებს, ჟიური არ განიხილავს მის მიერ შევსებულ აპლიკაციას/განაცხადს.

თიბისი ბანკისა და ჯეოსელის ბიზნეს დაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება შეზღუდულია იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც ეწევიან შემდეგ საქმიანობას:

 • სამეწარმეო საქმიანობას, რომელიც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით;
 • საბანკო-საფინანსო საქმიანობას (მათ შორის: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სავალუტო ოპერაციების განმახორციელებლები) და ნებისმიერი სხვა საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია ფულადი ოპერაციებით სარგებლის მიღებასთან;
 • საკონსულტაციო საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია იურიდიულ, ფინანსურ და ბიზნესის მართვის საკითხებთან, ასევე აუდიტორული და სანოტარო მომსახურება;
 • სათამაშო (აზარტული) ბიზნესს (მათ შორის სამორინეები, სათამაშო აპარატები, ტოტალიზატორები) და სხვა სათამაშო ბიზნესს, რომელიც იღებს ფინანსურ სარგებელს აზარტული თამაშების რეალიზაციით. აკრძალვა არ მოიცავს კომპიუტერული და მობილური თამაშების მწარმოებლებს, საბავშვო-ახალგაზრდულ გასართობ კომპლექსებს.
 • თამბაქოს ნაწარმის წარმოებას და რეალიზაციას (მათ შორის სიგარეტები, ელექტრონული სიგარეტები. აკრძალვა არ ვრცელდება ნატურალური თამბაქოსგან სიგარების წარმოებას;
 • იარაღით ვაჭრობას;

ბიზნესს დაჯილდოების პრეექტში მონაწილეთა შეფასებისას, ყურადღება მიექცევა შემდეგ ძირითად ფაქტორებს:

 • საზოგადოებისთვის გარკვეული მატერიალური ან არამატერიალური სარგებლის მოტანის პოტენციალი;
 • ნოვაციური პროდუქტის/მომსახურების განვითარება;
 • საზოგადოებაში სტერეოტიპული წარმოდგენების ცვლილების პოტენციალი
 • დადებითი გავლენა ბიზნეს და სოციალურ გარემოზე;
 • ბიზნესის სწრაფვა კვლევისა და განვითარების შედეგად დააჩქაროს კომპანიის ზრდა ;
 • ინიციატივა, რომელიც ამაღლებს სამეწარმეო სულისკვეთებას;
 • ინიციატივა, რომელიც ხდება ერთგვარი ტენდენცია ქართულ ბაზარზე და მისაბაძი მაგალითი;

ნომინაცია: წლის ინოვაციური ბიზნესი

შეფასების კრიტერიუმები ნომინანტებისთვის:

ნომინაციაში შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერი სფეროში არსებული საწარმო, რომელმაც შექმნა, დანერგა ან განავითარა ისეთი ტექნოლოგიური სიახლე ან გამოგონება, რომელსაც გააჩნია კომერციალიზაციის (შემოსავლის მიღების) პოტენციალი.

ინოვაცია შეიძლება იყოს ასახული როგორც საქონლის, ასევე მომსახურების, ან პროცესის სახით. შესაძლებელია  ინოვაცია არ იყოს უნიკალური მსოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ იყოს ინოვაციური საქართველოსთვის ან იმ მიმდებარე ტერიტორიისთვის სადაც იგი შეიქმნა, დაინერგა ან განვითარდა.

ინოვაციური ტექნოლოგია:

ტექნოლოგიური გადაწყვეტილება, ან ნაკეთობა, რომელიც  ამ ეტაპზე არ არის დაკავშირებული ბიზნესთან. თუმცა, ეს კონკრეტული ინოვაცია წარმოადგენს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც აუმჯობესებს, ან ცვლის გარემოს სასიკეთოდ. ამასთან გააჩნია ბიზნესის დაინტერესების პოტენციალი.

დანერგილი ინოვაცია:

ტექნოლოგიური გადაწყვეტილება ან ინოვაცია, რომელიც დანერგილია ბიზნესში და მიმართულია ბიზნესის კონკრეტული პრობლემის, თუ გამოწვევის გადასაწყვეტად.

ტექნოლოგიური ნაკეთობა/ არსებულის დახვეწა:

ნებისმიერი ინოვაციური გამოგონება, რომელიც გაცდა მის თავდაპირველ დანიშნულებას და ამ ეტაპზე გამოიყენება უფრო ფართო მიზნით, ვიდრე მისი შექმნის პერიოდში. ამ მიმართულებაში შეიძლება გაერთიანდეს ყველა ის გამოგონება, რომელიც გასულ წელს იყო ბიზნეს დაჯილდოების მონაწილე და ამ პერიოდის განმავლობაში გააუმჯობესა ინოვაციური გამოგონება.

ტექნოლოგიური გამოგონება:

გამოგონება, რომელიც ჯერ კიდევ არის ტესტირების, ან პროტოტიპის შექმნის ეტაპზე და გააჩნია განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი.

 

პრიორიტეტულია:

 • ინოვაცია, რომელზეც  ბიზნესის მიერ მოპოვებულია პატენტი ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, რომელიც შესაბმისი სფეროს ადგილობრივი ან საერთაშორისო  ინსტიტუტის, კოლეგიის ან სხვა პროფესიული ან აკადემიური დაწესებულების მიერ აღიარებულია როგროც სამეცნიერო მიღწევა.

 

ნომინაცია: წლის ტურისტული ბიზნესი

შეფასების კრიტერიუმები ნომინანტებისთვის:

ნომინაციაში შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერი საწარმო, რომლის მომსახურების ძირითადი მომხმარებლები არიან ადგილობრივი ან უცხოელი ტურისტები და რომელმაც მოიპოვა განსაკუთრებული აღიარება მათი მხრიდან. ნომინანტის შეფასებისას ყურადღება მიექცევა მომხმარებლების მიერ საჯაროდ დაფიქსირებულ შეფასებებს, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების მიერ მინიჭებულ რანჟირებას (TripAdvisor, Booking.com და სხვ.), სტატიებს/სიუჟეტებს ადგილობრივ და უცხოურ მედიაში, სოციალურ ქსელებში, კომპანიის ვებგვერდის პოპულარობას, სხვადასხვა კონკურსებში მიღებულ ჯილდოებს და ა.შ. სასურველია ნომინანტმა აპლიკაციის შევსების დროს (წარმატების ისტორიის ველში) მიუთითოს ბმულები ისეთ ინფორმაციაზე, რომელიც ადასტურებს ზემოაღნიშნულ აღიარებას.

პრიორიტეტულია:

 • ისეთი აღიარება, რომელმაც იმოქმედა ბიზნესის განვითარებაზე და დადებითი გავლენა მოახდინა არამხოლოდ ნომინანტი კომპანიის პროდუქტზე ან მომსახურებაზე, არამედ კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალზე ან კონკრეტულ ბიზნეს სექტორზე.

 

ნომინაცია: წლის ქართული პროდუქტი  

შეფასების კრიტერიუმები ნომინანტებისთვის:

ნომინაციაში შესაძლებელია ნებისმიერი სფეროში არსებლმა საწარმომ წარადგინოს ნებისმიერი ისეთი პროდუქტი, რომელიც შექმნა, დანერგა ან განავითარა საქართველოში. პროდუქტში იგულისხმება როგორც მატერიალური (საკვები, სათამაშო, ტანისამოსი და სხვ.), ასევე არამატერიალური (ვიდეო, ვებგვერდი, ფილმი და სხვ.) საქონელი. იმისთვის, რომ მატერიალურ პროდუქტს მიენიჭოს ნომინაციაში მონაწილეობის უფლება, საჭიროა იგი საკმარისად იყოს გადამუშავებული საქართველოში (ქარხნული დამუშავების  ღირებულების სულ მცირე 30% დახარჯულია საქართველოში). არამატერიალური ნივთების შემთხვევაში, პროდუქტი ჩაითვლება ქართულად, თუ მის შესაქმნელად უმეტესწილად დახარჯულია  საქართველოს მოქალაქეების ინტელექტუალური რესურსი. შეფასებისას ყურადღება მიექცევა ისეთ პროდუქციას, რომელსაც გააჩნია როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური ბაზრების ათვისების პოტენციალი.

 

პრიორიტეტულია:

 • ახალი პროდუქტი, რომელიც აქამდე არ იწარმოებოდა საქართველოში, და წარმოების დაწყების შემდეგ მოიპოვა პოპულარობა, როგორც ეროვნულმა ნაწარმმა

 • პროდუქტი, რომლის წარმოებაც საქართველოში განახლდა და ხელი შეეწყო მივიწყებული დარგის განვითარებას

 • პროდუქტი, რომელმაც მოკლე დროში აითვისა ადგილობრივი თუ უცხოური ბაზრის საგრძნობი წილი

 • პროდუქტი, რომელიც ექსპორტზე გადის ქართული ბრენდის ქვეშ და რომლის შექმნაშიც დახარჯულია მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური რესურსი

 • ბიზნესი, რომლის მიერ წარმოებული ქართული პროდუქტი დამკვიდრდა განვითარებული ქვეყნების (მაგ.: ევროპა, აშშ, იაპონია) ბაზრებზე

 

ნომინაცია: წლის აგრობიზნესი

შეფასების კრიტერიუმები ნომინანტებისთვის:

ნომინაციაში შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერი საწარმო, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს  ადამიანის საკვების და სასმელის, ცხოველის საკვების, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარული პრეპარატების წარმოება, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა-დანადგარების და ხელსაწყოების წარმოება ან ისეთი წარმოება და მომსახურება, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული სოფლის მეურნეობის დარგთან. არ იგულისხმება მზა პროდუქციის დაფასოება-დისტრიბუცია. წარმოებული საქონლის შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია რომ იგი სრულად ნაწარმოები ან მნიშვნელოვნად გადამუშავებული იყოს საქართველოში (ქარხნული წარმოების  ღირებულების სულ მცირე 30% დახარჯულია საქართველოში).  აღნიშნული ნომინაციის ფარგლებში კომპანიის წარდგენისათვის აუცილებელია ბიზნესის მინიმალური წლიური ბრუნვა შეადგენდეს 50 000 ლარს.

პრიორიტეტულია:

 • აგრობიზნესი, რომელიც აწარმოებს პროდუქციას შესაბამისი ინდუსტრიის საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით

 • აგრობიზნესი, რომელმაც მოკლე დროში აითვისა ადგილობრივი თუ უცხოური ბაზრის საგრძნობი წილი

 • აგრობიზნესი, რომელიც აწარმოებს ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო პროდუქციას და ნერგავს ჯანმრთელი კვების ჩვევებს მომხმარებელში (განსაკუთრებით ბავშვებში)

 • აგრობიზნესი, რომელიც წარმოებისას იყენებს ინოვაციურ ტექნოლოგიებს

 

ნომინაცია: წლის მცირე ბიზნესი

შეფასების კრიტერიუმები ნომინანტებისთვის:

ნომინაციაში შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერი სფეროში არსებული საწარმო , რომლის მინიმალური წლიური ბრუნვაც 2016 წლის განმავლობაში შეადგენდა  50 000  (ორმოცდაათი ათასი) ლარს  და  არ აღემატებოდა 1 მილიონ  ლარს. წარმატების მოპოვება შესაძლებელია განპირობებული იყოს ისეთი პროდუქტის ან მომსახურების შექმნით, რომელმაც დააფიქსირა ბიზნესის ზრდა (არამარტო პროცენტული, არამედ მოცულობის ზრდის მაჩვენებლის მიხედვით), მოიპოვა განსაკუთრებული პოპულარობა,  და მცირე ზომის მიუხედავად მოახერხა მომხმარებლისთვის თავის დამახსოვრება.  )

პრიორიტეტულია:

 • მცირე ბიზნესი, რომელმაც საკუთარ გეოგრაფიულ არეალში ან ბიზნეს სექტორში შექმნა მისაბაძი მაგალითი, დაამკვიდრა ახალი ტენდენცია და დაამტკიცა, რომ ბიზნესის ზომა არ განსაზღვრავს მის წარმატებას

 • მცირე ბიზნესი, რომელმაც რეკლამის მცირე ბიუჯეტის მიუხედავად მოიპოვა გარკვეული პოპულარობა სოციალური ქსელების ან სხვა არხების მეშვეობით

 • მცირე ბიზნესი, რომელმაც ინოვაციური მიდგომით და არსებული პროდუქტის საგრძნობი გაუმჯობესებით მოიპოვა საგრძნობი კონკურენტული უპირატესობა

 

ნომინაცია: წლის ბიზნესი

შეფასების კრიტერიუმები ნომინანტებისთვის:

ნომინაციაში შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერ საწარმო, რომლის ბრუნვაც 1 (ერთი) მილიონიდან 10 (ათი) მილიონ ლარამდეა. ამასთანავე ნომინანტი აუცილებელია იყოს იურიდიული პირი დარეგისტრირებული არაუგვიანეს 2015 წლისა. წლის ბიზნესის შეფასებისას კომისია  ყურადღებას გაამახვილებს ბიზნესის წარმატების ისტორიასა და დადებით იმიჯზე. ასევე კომპანიის მოღვაწეობამ თუ მოახდინა სხვების შთაგონება და მოტივაცია ეწარმოებინათ ბიზნესი. მნიშვნელოვანია კომპანიას გარკვეული წვლილი ჰქონდეს შეტანილი შესაბამისი დარგის განვითარებაში, ამასთანავე გამოირჩეოდეს სოციალური კუთხით განხორციელებული აქტივობებით, რამაც საზოგადოებას გარკვეული სარგებელი მოუტანა. კომისია გაითვალისწინებს იმას თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გამარჯვებულისთვის წლის ბიზნესის ჯილდო და რამდენად გააჩნია მას მიღებული ჯილდოს გამოყენების პოტენციალი საკუთარი დასაქმებულების მოტივაციისა და  ბიზნესის შემდგომი განვითარებისთვის.

 

პრიორიტეტულია:

 • ბიზნესი, რომელიც ახორციელებს ინვესტიციას ადამიანური რესურსების განვითარებაში

 • ბიზნესი, რომელმაც საკუთარი გამორჩეული ბიზნესსაქმიანობით, მიღწევებით დაიმკვიდრა თავი ქართულ ბაზარზე და სარგებლობს კარგი რეპუტაციით ( მიღწევების ამსახველი საინტერესო ისტორიით)

 • ბიზნესი, რომელიც გამოირჩევა კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მაღალი დონით

 • ბიზნესი, რომელსაც სათავეში უდგანან ინოვაციური, ინსპირაციული და ლიდერული უნარჩვევების მქონე ადამიანები

 • ბიზნესი, რომელსაც აქვს საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლის  პოტენციალი

 • ბიზნესი, რომელიც შეიქმნა არაუგვიანეს 2015 წლისა

 

ნომინაცია: წლის სტარტაპერი

 

შეფასების კრიტერიუმები ნომინანტებისთვის:

წლის სტარტაპერი გამოვლინდება ხალხის მიერ ონლაინ რეჟიმში ხმის მიცემის მეშვეობით. აღნიშნულ ნომინაციაში დარეგისტრირება შეუძლია ნებისმიერ სტარტაპს, ხმის მიცემა დაიწყება 28 ნოემბერს და 6 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. 

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ კომპანიებს, რომლებიც სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებული არიან 2014 წლის შემდეგ. 

 

 

 • ჟიურიში შევა სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები (სახელმწიფო სტრუქტურა, ბიზნესი, საგანმანათლებლო სფედო და სხვა)
 • თითოეული ჟიურის წევრი დამოუკიდებლად აფასებს წარმოდგენილ პროექტს და ანიჭებს შესაბამის ქულებს;
 • ჟიურის გადაწყვეტილებით მოხდება ისეთი მონაწილის დისკვალიფიკაცია ან/და მონაწილეს მიერ მიღებული ხმების კორექტირება, რომელიც აპლიკაციის შევსებისას წარადგენს არასწორ მონაცემებს ან შეეცდება ჟიურის შეცდომაში შეყვანას, ასევე ჟიურის შეხედულებისამებრ არაკეთილსინდისიერი გზით შეეცდება მოიპოვოს მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ადგილი ექნება მონაცემთა (მათ შორის ხმების) გაყალბებას, რაც გულისხმობს ფიქტიური ინტერნეტ მომხმარებლის რეგისტრაციას, რომლის გამოყენებითაც ხელოვნურად განხორციელდება ხმათა მიცემა და სხვა შემთხვევებს, რომლებიც არღვევენ საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ბიზნესს ეთიკის ნორმებს.

თიბისი ბანკისა და ჯეოსელის ბიზნეს დაჯილდოების ფარგლებში შექნილ ნებისმიერ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე საავტორო უფლებას ფლობს სს ,,თიბისი ვაბკი“ 

ბიზნეს დაჯიდოვების პროექტის მონაწილე სს ,,თიბისი ბანკ“-ს ანიჭებს უფლებამოსილებას მოახდინოს ინდივიდუალური მონაწილის ფოტო-ვიდეო გადაღება, მისი სახელის, სავაჭრო ნიშნის გამოყენება, საჭიროების შემთხვევაში მათი პერსონალური ინფორმაციის გავრცელება სხვადასხვა საშიალებებით (ტელევიზია, პრესა, ინტერნეტი, ვებ.გვერდი, ლიფლეტი, ბუკლეტი და ა.შ) 

პროექტში გამარჯვებული მონაწილე სს ,,თიბისი ბანკი“-საგან მიიღებს ბიზნესდაჯილდოების სიმბოლიკას (რკინის ლოგოს); 

 

სს „თიბისი ბანკი“ წესები და პირობები

 

 • წინამდებარე ბიზნეს დაჯილდოების ვებ-გვერდის გამოყენება რეგულირდება სს „თიბისი ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204854595, მისამართი: თბილისი, კ. მარჯანიშვილის ქ. #7) მიერ დადგენილი წესებითა და პირობებით.
 • ტერმინები „ბანკი“, „ჩვენ“ გულისხმობს სს „თიბისი ბანკს“ (ასევე მისი ჯგუფის წევრ მონათესავე, შვილობილ, აფილირებულ კომპანიებს), ხოლო ტერმინი „თქვენ“ „მომხმარებელი“ გულისხმობს ინდივიდს, კომპანიას, ორგანიზაციულ წარმონაქმნს, რომელიც იყენებს ბანკის ვებ-გვერდს  www.businessaward.geგთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე წესებს და პირობებს, რომელიც არეგულირებს თქვენს მიერ ვებ-გვერდის გამოყენების პირობებს. იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმებით წინამდებარე წესებსა და პირობებს, გთხოვთ, დატოვოთ ბიზნეს დაჯილდოების ვებ-გვერდი.
 • ვებ-გვერდზე სტუმრობით ან მასზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამოყენებით, ადასტურებთ და სრულად ეთანხმებით მითითებულ ყველა დანაწესს, რომელიც შესაძლოა ცალმხრივად შეიცვალოს სს „თიბისი ბანკის“ მიერ გარკვეული პერიოდულობით, რაც დაფიქსირდება მოცემულ ვებ-გვერდზე და მასზე თქვენი სტუმრობა ნიშნავს  შესაბამის პირობებზე დათანხმებას.
 • ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაცია შესაძლებელია არ იყოს ხელმისაწვდომი მსოფლიოს ყველა გეოგრაფიულ არეალში, ბანკის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
 • ბიზნეს დაჯილდოების ვებ-გვერდზე მითითებული გარკვეული ინფორმაციის გასაანალიზებლად, თქვენ შესაძლოა დაგჭირდეთ შესაბამისი სფეროს სპეციალისტისაგან კონსულტაციის მიღება.

 

 

 • ინფორმაციის სიზუსტე

 

 • ბანკი არ არის პასუხისმგებელი ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის შინაარსის სიზუსტეზე, მიუხედავად ჩვენი დიდი ძალისხმევისა, მოგაწოდოთ უტყუარი ინფორმაცია. აღნიშნული არ წარმოადგენს დადასტურებას და გარანტიას, რომ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაცია არის ზუსტი, უტყუარი და შესაფერისი მისი ნებისმიერი გამოყენებისათვის. ბიზნეს დაჯილდოების ვებ-გვერდზე არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია მითითებულია  „როგორც არის“ (“As Is”) საწყისზე. შესაბამისად, ვებ-გვერდზე არსებული შინაარსის გამოყენება სრულად წარმოადგენს მომხმარებლის პირად რისკს და ბანკი არ არის პასუხისმგებელი ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამოყენებით დამდგარ ზიანზე. წინამდებარე დათქმა არ ეხება ბანკის ვებ-გვერდზე განთავსებულ ხელშეკრულებისშემადგენელ ნაწილებს.
 • ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს დაპირებას მომსახურებაზე/პროდუქტზე და არ არის იმის საფუძველი, რომ ბანკი შეიბოჭოს რაიმე სახის სახელშეკრულებო ურთიერთობით.

 

 

 • პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

 

 • ბანკი და მისი შესაბამისი თანამშრომლები არ არიან პასუხისმგებელნი დამდგარი შედეგისათვის, რომელიც მოიცავს პირდაპირ, არაპირდაპირ, სპეციალურ, შემთხვევით, მიზეზ-შედეგობრივ, არასახელშეკრულებო ზიანს, რაც გამოწვეულია ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის გამოყენებით.
 • ბანკი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანისათვის, დანაკარგისათვის რომელიც დადგა ვებ-გვერდის გამოყენებით, თუნდაც ეს გამოწვეული იყოს ტექნიკური შეფერხებით, დეფექტით, ოპერაციის გაუქმებით/შეჩერებით, კომპიუტერული ვირუსით ან სისტემის გაუმართაობით.
 • ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი შინაარსის ხელმისაწვდომობა შესაძლოა დამოკიდებული იყოს საძიებო სისტემის ფუნქციებსა და შეზღუდვებზე. ბანკი არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევებზე, თუ ვებ-გვერდის შემადგენელი გარკვეული კომპონენტები ხელმიუწვდომელია თქვენთვის.

 

 • ვებ-გვერდის გამოყენება

 

 • ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ მომხმარებლების პირადი გამოყენებისათვის. თქვენ ვალდებულნი ხართ, ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია, ასევე ვებ-გვერდის სტრუქტურა, გამოსახულება და დიაზინი არ გაავრცელოთ, არ გადასცეთ, არ მოახდინოთ მისი ასლების დამზადება ან/და რეპროდუცირება (მათ შორის სოციალურ მედიაში) კომერციული მიზნებისათვის ბანკის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, რაც წარმოადგენს ჩვენს ერთპიროვნულ დისკრეციას. ბანკის წინასწარი წერილობითი თანხმობა არ არის საჭირო, თუ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის/შინაარსის გამოყენება ხდება ბანკის წინასწარ განცხადებული თანხმობის შესაბამისად, ან ასეთი ინფორმაცია გამოიყენება პირადი მოხმარებისთვის, საგანმანათლებლო ან ინფორმაციული მიზნებისთვის.
 • ვებ-გვერდის და სისტემის არაავტორიზებული გამოყენება (მათ შორის არარსებული დასახელებით და კოდით) სასტიკად აკრძალულია. იქ სადაც მოითხოვება რეგიტრაცია და პაროლის გამოყენება, თქვენ ვალდებული ხართ, კონფიდენციალურად შეინახოთ და არ დაუშვათ მესამე პირების მიერ ვებ-გვერდზე წვდომის შესაძლებლობა თქვენ მაგივრად.
 • იმ შემთხვევაში, თუ ვებ-გვერდზე არსებული მომსახურება/პროდუქტი დაკავშირებულია ნებისმიერ გამოკითხვასთან ან ინტერაქტივის ჩატარებასთან, მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას ხმის მიცემისა თუ გამოკითხვის ეთიკის ნორმები და არ განახორციელოს რაიმე ინფორმაციის გაყალბება, ზეწოლის მოხდენა, კონკურენციის ზოგადი წესების დარღვევა და ა.შ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ბანკის მიერ.
 • რეგისტრაციისა და პაროლის გამოყენების დროს, თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ ბანკმა შესაძლოა მოახდინოს რეგისტრაციის და პაროლის დეაქტივაცია და აღნიშნული ქმედებით, შეზღუდოს ვებ-გვერდზე წვდომა იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი მხრიდან ადგილი აქვს წესებისა და პირობების დარღვევას.
 • შესაძლებელია, რომ ვებ-გვერდის კონკრეტული გვერდი/პირობები შეიცავდეს წინამდებარე წესებისაგან და პირობებისაგან განსხვავებულ დანაწესებს. მათ შორის კოლიზიის არსებობის შემთხვევაში, სპეციალურ დანაწესებს ენიჭება უპირატესობა.  
 • ბანკის ვებ-გვერდის (მათ შორის ფორუმების) გამოყენებისას, თქვენ აკრძალული გაქვთ უკანონო/თაღლითური ქმედება, ცილისმწამებლური, სიძულვილის ენით საუბარი ან სხვა არასასურველი ინფორმაციის განთავსება, გავრცელება/ტრანსმისია, რაც შესაძლოა არღვევდეს მოქმედ კანონმდებლობას და რეგულაციას, ან ზიანს აყენებდეს ბანკის საქმიან რეპუტაციას. თქვენ ასევე გეკრძალებათ ვებ-გვერდისთვის ზიანის მიყენება ნებისმიერი სახის მავნე პროგრამის მეშვეობით („ტროას ცხენი,“ „ლოგიკური ბომბი“ ან სხვა მსგავსი ქმედებების განხორციელება).
 • თქვენს ერთპიროვნულ რისკს წარმოადგენს ვებ-გვერდზე მოხვედრისათვის გამოსაყენებელი ნებისმიერი პროგრამული მოდულის (სატელეფონო, კომპიუტერული და სხვა) გაუმართაობა.
 • იმ შემთხვევაში, თუ ვებ-გვერდზე წვდომა შეუძლებელი გახდება ბანკის ტექნიკური შეფერხების ან ბანკისაგან დამოუკიდებელი სხვა ნებისმიერი მიზეზით, ბანკი არ არის პასუხისმგებელი დამდგარ შედეგზე.  

 

 • ინტელექტუალური საკუთრება

 

 • ვებ-გვერდზე, მის შინაარსზე, სტრუქტურასა და დიზაინზე სრულად ვრცელდება სს „თიბისი ბანკის“ საავტორო უფლება.  სს „თიბისი ბანკის“ ექსკლუზიური უფლებები ვრცელდება ასევე ბანკის მიერ შექმნილ და რეგისტრირებულ ინტელექტუალური საკუთრების ნებისმიერ ობიექტზე, მათ შორის მის კუთვნილ სასაქონლო ნიშნებზე.
 • ბანკის საავტორო (©) და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები ვრცელდება წინამდებარე ვებ-გვერდსა და მასზე არსებულ მთელ შინაარსზე (პროდუქტებისა და მომსახურების ჩათვლით).
 • აკრძალულია წინამდებარე ვებ-გვერდზე მითითებული ნებისმიერი ინფორმაციის/შინაარსის, მათ შორის ლოგო, პიქტოგრამა, გრაფიკა, სურათი, გამოსახულება, პატენტი, მომსახურების/სასაქონლო ნიშნები, დიზაინი,  ბანკის მიერ შექმნილი ვიზუალური მედია, სარეკლამო რგოლები და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების (რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული) უნებართვო გამოყენება, დამუშავება და გამოქვეყნება (მათ შორის სოციალურ მედიაში)  ბანკის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. ბანკის თანხმობა არ არის საჭირო, თუ წინამდებარე მონაცემების გამოყენება ხორციელდება არაკომერციული, პირადი მიზნებისათვის და ასევე წინასწარი თანხმობას არ ითვალიწინებს საქართველოს კანონმდებლობა ან შესაბამისი საერთაშორისო რეგულაცია.  ინტელექტუალური საკუთრების ვებ-გვერდზე მითითება არ ნიშნავს ლიცენზიის მინიჭებას მომხმარებლისათვის მის გამოყენებაზე. ვებ-გვერდიდან მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი ინფორმაციის კომერციული მიზნებისათვის გადმოწერა ან ასლის დამზადება ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევად.
 • წესებში და პირობებში მითითებული არცერთი დანაწესი არ განიჭებთ უფლებას ან ლიცენზიას წინამდებარე მუხლში ჩამოთვლილი ბანკის ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენებაზე.
 • იმ შემთხვევაში, თუ ბანკის რომელიმე ვებ-გვერდზე არის შესაძლებობა მომხმარებელთათვის ჩატის, ინტერაქციის თუ დიალოგის/დისკუსიის გასამართად, თქვენ ვალდებულნი ხართ, წინამდებარე არხებში დააფიქსიროთ მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომელზეც თქვენ ფლობთ ინტელექტუალურ საკუთრებას, ან გაქვთ შესაბამისი პირის თანხმობა. ამასთან ერთად, ბანკს ანიჭებთ უფლებას დაამუშავოს (მოიცავს გამოქვეყნებასაც) თქვენს მიერ დაფიქსირებული ინფორმაცია კანონიერი, საკომუნიკაციო/საინფორმაციო (მათ შორის საგამოფენოდ, კონკურსში მონაწილეობისათვის) მიზნებისათვის.
 • ბანკის ვებ-გვერდზე მითითებული კომპანიების სახელები, სასაქონლო ნიშნები, ლოგოები ეკუთვნის შესაბამის პირებს.

 

 • კონფიდენციალურობის დაცვა

 

 • სს „თიბისი ბანკი“ უზრუნველყოფს მისთვის მიწოდებულ კონფიდენციალური ინფორმაციის მაქსიმალურ დაცულობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 • ბანკი მომხმარებლის პერსონალურ ინფორმაციას ითხოვს საჭიროებიდან გამომდინარე, იმ მოცულობით, რაც საჭიროა მომსახურების ეფექტურად გასაწევად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია მოთხოვოს ინფორმაცია ბანკისაგან მისი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების თაობაზე.
 • ბანკის მხრიდან კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემა ხორციელდება თქვენი წინასწარი თანხმობით ან კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
 •  
 • ბანკი მაქსიმალურად ცდილობს იზრუნოს თქვენი პირადი, კონფიდენციალური ინფორმაციის უსაფრთხოებასა და გაუმჟღავნებლობაზე, მაგრამ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ თქვენი მონაცემების დისტანციურად მოწოდების პროცესი არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ბანკზე, ჩვენ ვიხსნით  პასუხისმგებლობას მესამე პირების მიერ თქვენი მონაცემების არასანქცირებულ წვდომაზე, ამ მონაცემების ბანკისთვის მიწოდების დროს.
 • კონფიდენციალური ინფორმაციის ბანკისათვის მიწოდების დროს, მომხმარებელი ვალდებულია, არ მოახდინოს ისეთი ავტომატური საშუალებების გამოყენება, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ბანკის უსაფრთხოებას და დაცულობას.
 • თქვენს მიერ ვებ-გვერდის სტუმრობისას თქვენ მიერ დატოვებული ნებისმიერი „ელექტრონული ნაკვალევი“ შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ბანკისათვის დამახასიათებელი ჩვეული ტექნიკური ოპერაციების განსახორციელებლად, სტატისტიკის საწარმოებლად ან საიტის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.
 • ბანკის მიერ ადმინისტრაციული ფუნქციების ეფექტურად შესასრულებლად, შესაძლოა თქვენ მიერ გამოგზავნილ იქნას პერსონალური მონაცემი ბანკის/ბიზნეს დაჯილდოების ელექტრონულ ფოსტაზე. გაცნობებთ, რომ ბანკი არ არის პასუხისმგებელი გადაცემის პროცესში, მესამე პირის არასანქცირებული ჩარევის შედეგად, აღნიშნული ინფორმაციის უკანონო მოპოვებაზე ან იმ ინფორმაციაზე, რომელიც მომხმარებელმა თავადვე გახადა საჯარო ან გაავრცელა ნაკლებად უსაფრთხო ელექტრონული საშუალებებით.
 • ამასთან, გაცნობებთ რომ თიბისი ბანკი აძლევს უფლებას ჯეოსელს გამოიყენოს და დაამუშაოს „ბიზნეს დაჯილდოვება 2017“ პროექტის ფარგლებში თქვენ მიერ დარეგისტრირებული პერსონალური მონაცემები (მათ შორის სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სხვა) და ინტელექტუალური საკუთრება, სავაჭრო ნიშანი, ფოტო-ვიდეო მასალა, ლოგო, ვიზუალი, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უფლება აქვს გაავრცელოს აღნიშნული ინფორმაცია სხვადასხვა საშუალებებით (ტელევიზია, პრესა, ინტერნეტი, ვებ.გვერდი, ლიფლეტი, ბუკლეტი, აპლიკაცია და ა.შ) .

 

 • ვებ-გვერდზე მითითებული ბმულები

 

 • ბანკი უფლებამოსილია ვებ-გვერდზე მიუთითოს ჰიპერბმულები, მესამე პირის მფლობელობაში არსებული ვებ-გვერდების ლინკები თქვენივე ინფორმაციისათვის და კმაყოფილებისთვის.
 • ბანკი ადეკლარირებს, რომ მესამე პირის მფლობელობაში არსებული ლინკები და მასზე მითითებული ინფორმაცია, არ ექვემდებარება ბანკის კონტროლს და ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე პირების ვებ-გვერდებზე მითითებული პროდუქტების თუ შინაარსის სიზუსტეზე. შესაბამისად, თქვენ ხართ პასუხისმგებელნი მესამე პირების რესურსებზე/ვებ-გვერდზე არსებული წესებისა და პირობების გაცნობაზე.

 

 • ცვლილების განხორციელება

 

 • ბანკი უფლებამოსილია ცვლილება შეიტანოს წინამდებარე წესებსა და პირობებში მომხმარებელთათვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
 • მომხმარებელი პასუხისმგებელია რეგულარულად გაეცნოს წინამდებარე წესებსა და პირობებს. თქვენს მიერ ვებ-გვერდზე სტუმრობა/მითითებული ინფორმაციის გამოყენება ავტომატურად ნიშნავს თქვენს დათანხმებას წინამდებარე წესებისა და პირობების მოთხოვნებზე.

 

 • მარეგულირებელი სამართალი და იურისდიქცია

 

 • წინამდებარე წესები და პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
 • დავის წარმოშობის შემთხვევაში, საქმეს განიხილავს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემა კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 • წინამდებარე დანაწესების კონკრეტული ჩანაწერის ბათილობა არ იწვევს წესებისა და პირობების სხვა დათქმების ბათილობას.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

ნებისმიერი კითხვის არსებობის შემთხვევაში, რაც უკავშირდება წინამდებარე წესებსა და პირობებს და ვებ-გვერდზე მითითებულ ინფორმაციას, ოფიციალური კომუნიკაციის საწარმოებლად გთხოვთ, მოგვმართოთ წერილობითი სახით, ან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე: www.businessaward.ge

 

 

 

20 ივნისი კომპანიების
რეგისტრაცია
15 აგვისტო რეგისტრაციის
დასრულება
2 სექტემბერი ფინალისტების
პოპულარიზაცია
28 სექტემბერი ფინალისტების
გამოვლენა
28 ნოემბერი წლის სტარტაპერის
ხმის მიცემა
8 დეკემბერი გამარჯვებულების
გამოვლენა
8 დეკემბერი დაჯიდლოების
ცერემონია
9 დეკემბერი გამარჯვებულების
პოპულარიზაცია