პროექტის შესახებ

ბიზნეს დაჯილდოება 2021

თიბისის ბიზნეს დაჯილდოება საქართველოში ბიზნესის კეთების პოპულარიზაციასა და ბიზნესსოციუმის განვითარებას ემსახურება. ყველაზე მასშტაბური დაჯილდოება უკვე მეექვსე წელია ტარდება და საზოგადოებას სხვადასხვა კომპანიების წარმატების ისტორიებს აცნობს.

 

6 წლის მანძილზე დაჯილდოების პლატფორმამ 2500-მდე წევრი გააერთიანა, რომლებმაც საკუთარი ბიზნესის წარმატების ისტორია მთელს საქართველოს გაუზიარეს.

 

2021 წელი განსაკუთრებული იქნება!

ბიზნეს დაჯილდოება ახალი ნომინაციებითა  და პრიზებით ბრუნდება:

 

წლევანდელი ნომინაციებია:

1. Საუკეთესო პროდუქტი ან მომსახურება
2. საუკეთესო ინოვაციური სტარტაპი
3. გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობა
4. საუკეთესო ბიზნეს თანამშრომლობა
5. გამორჩეული როლი რეგიონის განვითარებაში

 

წელს გამარჯვებულებისთვის განსაკუთრებული, სამი კატეგორიის  პრიზია დაწესებული. თითოეულ გამარჯვებულს საშუალება ექნება საკუთარი ბიზნესსაქმიანობიდან გამომდინარე თავად შეარჩიოს სასურველი და კომპანიისათვის შესაფერისი ჯილდო:

 

 1. ახალი ვებ გვერდი
 2. ბრენდინგი
 3. საკომუნიკაციო მხარდაჭერა

წესები და პირობები

 • დაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე (მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიები) რეგისტრირებულ ნებისმიერ მეწარმე სუბიექტს (ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია), კოოპერატივი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი) რომელსაც მინიჭებული აქვს საგადასახადო კოდი.
 • ფიზიკურ პირებს დაჯილდოებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გაერთიანებული არიან სამეწარმეო ამხანაგობაში ან მინიჭებული აქვთ მიკრომეწარმის, მცირე მეწარმის, მეწარმე ფიზიკური პირის ან ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი.
 • საწარმოს მინიმალური წლიური ბრუნვა უნდა იყოს არანაკლებ 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარისა. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციებსსაუკეთესო სტარტაპისთვისდაგამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის”
 • საწარმოს მოწილე არ უნდა იყოს სახელმწიფო, გარდა ნომინაციისა ,,საუკეთესო ინოვაციური სტარტაპისთვის“;
 • საწარმოს 50% ან მეტ წილს უნდა ფლობდეს/ფლობდნენ საქართველოს მოქალაქე/ მოქალაქეები;
 • საწარმოს წლიური ბრუნვა 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 15 000 000 (თხუთმეტი მილიონი) ლარს; აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციებს „გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის“ და "საუკეთესო ბიზნეს თანამშრომლობისთვის"
 • პროექტის მონაწილე ვალდებულია იყოს კეთილსინდისიერი, დაიცვას ბიზნესს ეთიკის ნორმები;
 • მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა პირველადი აპლიკაციის შევსება შემდეგ ვებ.მისამართზე: www.businessaward.ge
 • იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი არ აკმაყოფილებს მონაწილეობისათვის დათქმულ/განსაზღვრულ პირობებს და შევსებული განაცხადი არ იძლევა გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას, ჟიური არ განიხილავს მის მიერ შევსებულ აპლიკაციას/განაცხადს.

თიბისის ბიზნეს დაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება შეზღუდულია იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც ეწევიან შემდეგ საქმიანობას:

 • სამეწარმეო საქმიანობას, რომელიც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით;
 • საბანკო-საფინანსო საქმიანობას (მათ შორის: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სავალუტო ოპერაციების განმახორციელებლები) და ნებისმიერი სხვა საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია ფულადი ოპერაციებით სარგებლის მიღებასთან. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას „გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის“
 • საკონსულტაციო საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია იურიდიულ, ფინანსურ და აუდიტორულ ან სანოტარო მომსახურებასთან; აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას "საუკეთესო ბიზნეს თანამშრომლობისთვის"
 • სათამაშო (აზარტული) ბიზნესს (მათ შორის სამორინეები, სათამაშო აპარატები, ტოტალიზატორები) და სხვა სათამაშო ბიზნესს, რომელიც იღებს ფინანსურ სარგებელს აზარტული თამაშების რეალიზაციით. აკრძალვა არ მოიცავს კომპიუტერული და მობილური თამაშების მწარმოებლებს, საბავშვო-ახალგაზრდულ გასართობ კომპლექსებს.
 • თამბაქოს ნაწარმის წარმოებას და რეალიზაციას (მათ შორის სიგარეტები, ელექტრონული სიგარეტები) აკრძალვა არ ვრცელდება ნატურალური თამბაქოსგან სიგარების წარმოებას;
 • იარაღით ვაჭრობას;

ბიზნეს დაჯილდოების მონაწილეთა შეფასებას ახდენს დამოუკიდებელი ჟიური, რომელიც აქცევს ყურადღებას თუ რამდენად მზარდია თქვენი ბიზნესი, რამდენად შთამაგონებელია თქვენი ამბავი სხვებისთვის და რამდენად არის თქვენი საქმიანობა საზოგადოებისთვის სასარგებლო - ახდენს დადებით გავლენას, ცვლის მომხმარებლის ქცევას, ქმნის მატერიალურ და არამატერიალურ ღირებულებას სხვა ბიზნესებისთვის,

 

თითოეულ ნომინაციაში ყურადღება მიექცევა შემდეგ ფაქტორებს:

 

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში „Საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურებისთვის“:

 • პროდუქტის/მომსახურების აქტუალურობა
 • ღირებულების შექმნა
 • ზრდის პოტენციალი
 • ცნობადობა
 • ხარისხი და სანდოობა

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში “გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის“:

 • კომპანიის საქმიანობის დადებითი ზეგავლენა გარემოსა და საზოგადოებაზე
 • აქტივობების განგრძობითობა და მასშტაბირების პოტენციალი
 • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში “  Საუკეთესო ინოვაციური სტარტაპისთვის“:

 • პროდუქტი აგვარებს მნიშვნელოვან პრობლემას / ინოვაციურია
 • ბაზრის მოცულობა
 • ბიზნეს მოდელი
 • კონკურენტული უპირატესობა
 • ინოვაციის ათვისების სიმარტივე მომხმარებლებისთვის
 • გუნდის შეფასება

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში “Საუკეთესო ბიზნეს თანამშრომლობისთვის“:

 • პროექტის გავლენა ბიზნეს შედეგებზე
 • დადებითი გავლენა ბრენდზე
 • პროექტი იყო კარგი მაგალითი სხვებისთვის
 • პროექტი პასუხობს/უპასუხა მნიშვნელოვან გამოწვევას და ქონდა ამბიციური მიზნები
 • ორმხრივი კონტრიბუცია პროექტის შედეგების მიღწევაში

შეფასების კრიტერიუმები ნომ ინაციაში “გამორჩეული როლისთვის რეგიონის განვითარებაში“:

 • კომპანიამ რეგიონში შეიტანა სიახლე ან გააჩინა წვდომა იქამდე მიუწვდომელ სერვისებზე
 • კომპანიას აქვს დადებითი გავლება ადგილობრივ ბიზნეს გარემოზე (ქმნის კონკურენტულ გარემოს, აჩენს ახალ ბიზნეს შესაძლებლობებს)
 • კომპანია ხელს უწყობს დასაქმებას რეგიონში (აჩენს ღირსებულ სამუშაო ადგილებს, არის სანდრო დამსაქმებელი)
 • კომპანია ახდენს დადებით გავლენას მომხმარებლის ქცევაზე
 • კომპანიას არის მზარდი
 • ჟიურის წევრები არიან დარგის ექსპერტები და პროფესიონალები სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებიდან.
 • თითოეული ჟიურის წევრი დამოუკიდებლად აფასებს წარმოდგენილ პროექტს და ანიჭებს შესაბამის ქულებს;
 • ჟიურის გადაწყვეტილებით მოხდება ისეთი მონაწილის დისკვალიფიკაცია, რომელიც აპლიკაციის შევსებისას წარადგენს არასწორ მონაცემებს ან შეეცდება ჟიურის შეცდომაში შეყვანას, ასევე ჟიურის შეხედულებისამებრ  არაკეთილსინდისიერი გზით შეეცდება მოიპოვოს მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ადგილი ექნება მონაცემთა გაყალბებას, ან ისეთ ქმედებებს, რომლებიც არღვევენ საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ბიზნეს ეთიკის ნორმებს;
 • შემოტანილი აპლიკაციებიდან პირველ ეტაპზე ჟიური გამოავლენს ფინალისტებს თითოეულ ნომინაციაში, რომლებიდანაც საბოლოოდ შეირჩევა 1 გამარჯვებული თითო ნომინაციაში. პროექტის ფარგლებში ჯამში გამოვლინდება 5 გამარჯვებული;
 • ჟიურის გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე არის საბოლოო და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას;
 • თიბისი ბანკის ბიზნეს დაჯილდოების ფარგლებში შექნილ ნებისმიერ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე საავტორო უფლებას ფლობს სს ,,თიბისი ბანკი“
 • ბიზნეს დაჯიდოების პროექტის მონაწილე სს ,,თიბისი ბანკ“-ს  ანიჭებს უფლებამოსილებას მოახდინოს ინდივიდუალური მონაწილის ფოტო-ვიდეო გადაღება, მისი სახელის, სავაჭრო ნიშნის გამოყენება, საჭიროების შემთხვევაში მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გავრცელება სხვადასხვა საშუალებებით (ტელევიზია, პრესა, ინტერნეტი, ვებ.გვერდი, ლიფლეტი, ბუკლეტი და ა.შ);
 • აპლიკანტი სს "თიბისი ბანკ"-ს ანიჭებს უფლებამოსილებას მის მიერ აპლიკაციაში წარმოდგენილი ინფორმაცია გადასცეს ბანკის კონტრაქტორებსა და მომსახურების გამწევ სხვადასხვა პირებს ფოტო-ვიდეო მასალის გადაღების, ბლოგებისა და სტატიების მომზადების უზრუნველყოფის მიზნით.
 • აპლიკანტი სს ,,თიბისი ბანკ“-ს  ანიჭებს უფლებამოსილებას მის მიერ აპლიკაციაში წარმოდგენილი ინფორმაცია მიაწოდოს ჟიურის წევრებს შესაფასებლად და გამარჯვებულის გამოსავლენად;
 • ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემები მეკუთვნის მხოლოდ მე, არის ნამდვილი, ზუსტი და სრული. ვიღებ პასუხისმგებლობას აღნიშნული მონაცმების სანდოობაზე და იმ შესაძლო ზიანზე, რაც შეიძლება დადგეს ჩემს მიერ წარდგენილი მონაცემების სანდოობიდან ან/და სხვა საფუძვლებიდან გამომდინარე.
 • თქვენ გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს მოითხოვოთ თქვენს მიერ გადმოცემული პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყევა. ამისათვის მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე: [email protected]

პროექტში გამარჯვებული მონაწილე სს ,,თიბისი ბანკი“-საგან  მიიღებს სამი ჯილდოდან ერთერთს, რომელიც ექვემდებარება არჩევას გამარჯვებული კომპანიის ბიზნესაჭიროებიდან გამომდინარე:

 • ახალი ვებ გვერდი
 • ბრენდინგი

 • საკომუნიკაციო მხარდაჭერა

ჯილდოს სახით გასაწევი მომსახურების ზოგად ვადას წარმოადგენს 6 (ექვსი) თვე;

იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებულთა ნახევარზე მეტი აირჩევს ერთსა და იმავე ჯილდოს, ბანკი მათთან შემდომი მოლაპარაკების საფუძველზე განსაზღვრავს ჯილდოს სახით შესასრულებელი სამუშაო ვადას.

 • პროექტთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზია წერილობით უნდა წარედგინოს ჟიურის;
 • პრეტენზიის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ჟიური ვალდებულია წერილობითი პასუხი გასცეს პრეტენზიის წარმომდგენს;
 • ჟიურის პასუხი საბოლოა და არ ექვემდებარება დამატებითი პრეტენზიის წარდგენას;

საკონტაქტო ინფორმაცია

[email protected]

2 27 27 27

Facebook Page

პროექტის მიმდინარეობა

სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება