პროექტის შესახებ

ბიზნეს დაჯილდოება 2020

თიბისის ბიზნეს დაჯილდოება საქართველოში ბიზნესების პოპულარიზაციას, ბიზნესსოციუმის განვითარებას და ბიზნესის მხარდაჭრას ემსახურება. ყველაზე მასშტაბური დაჯილდოება უკვე მეხუთე წელია ტარდება და საზოგადოებას სხვადასხვა კომპანიების წარმატების ისტორიებს აცნობს.

 

4 წლის განმავლობაში დაჯილდოების პლატფორმამ 2000-მდე წევრი გააერთიანა, რომლებმაც საკუთარი ბიზნესის წარმატების ისტორია მთელს საქართველოს გაუზიარეს.

 

2020 წელი კიდევ უფრო განსაკუთრებული იქნება!

ბიზნეს დაჯილდოება განახალი ნომინაციებითა და ტრადიციული პრიზებით ბრუნდება:

 

წელს გამარჯვებული კომპანიები მიიღებენ ჯილდოებს შემდეგ კატეგორიებში:

 1. საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურების შექმნისთვის
 2. ადაპტაციის საუკეთესო მაგალითისთვის
 3. გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის
 4. საუკეთესო ინოვაციებისთვის
 5. საუკეთესო სტარტაპისთვის

წელს გამარჯვებულებისთვის კვლავ არის დაწესებული განსაკუთრებული, სამი კატეგორიის ჯილდო. თითოეულ გამარჯვებულს საშუალება ექნება საკუთარი ბიზნესსაქმიანობიდან გამომდინარე თავად შეარჩიოს სასურველი და კომპანიისათვის შესაფერისი ჯილდო:

 

 1. ციფრული სტრატეგია და ახალი ვებ გვერდი
 2. ბრენდ სტრატეგია და საიმიჯო კამპანია
 3. პროგრამული უზრუნველყოფა

 

რეგისტრაცია მალე დაიწყება!

წესები და პირობები

 • დაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე (მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიები) რეგისტრირებულ ნებისმიერ მეწარმე სუბიექტს (ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია), კოოპერატივი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი) რომელსაც მინიჭებული აქვს საგადასახადო კოდი.
 • ფიზიკურ პირებს დაჯილდოებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გაერთიანებული არიან სამეწარმეო ამხანაგობაში ან მინიჭებული აქვთ მიკრომეწარმის, მცირე მეწარმის, მეწარმე ფიზიკური პირის ან ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი.
 • საწარმოს მინიმალური წლიური ბრუნვა უნდა იყოს არანაკლებ 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარის. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციებსსაუკეთესო სტარტაპისთვისდაგამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის”
 • საწარმოს მოწილე არ უნდა იყოს სახელმწიფო, გარდა ნომინაციისა ,,საუკეთესო სტარტაპისთვის“;
 • საწარმოს 50% ან მეტ წილს უნდა ფლობდეს/ფლობდნენ საქართველოს მოქალაქე/ მოქალაქეები;
 • საწარმოს წლიური ბრუნვა 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 12 000 000 (თორმეტი მილიონი) ლარს; აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას „განსაკუთრებული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის“
 • პროექტის მონაწილე ვალდებულია იყოს კეთილსინდისიერი, დაიცვას ბიზნესს ეთიკის ნორმები;
 • მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა პირველადი აპლიკაციის შევსება შემდეგ ვებ.მისამართზე: www.businessaward.ge
 • იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი არ აკმაყოფილებს მონაწილეობისათვის დათქმულ/განსაზღვრულ პირობებს, ჟიური არ განიხილავს მის მიერ შევსებულ აპლიკაციას/განაცხადს.

თიბისის ბიზნეს დაჯილდოებაში მონაწილეობის უფლება შეზღუდულია იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც ეწევიან შემდეგ საქმიანობას:

 • სამეწარმეო საქმიანობას, რომელიც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით;
 • საბანკო-საფინანსო საქმიანობას (მათ შორის: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სავალუტო ოპერაციების განმახორციელებლები) და ნებისმიერი სხვა საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია ფულადი ოპერაციებით სარგებლის მიღებასთან. აღნიშნული პირობა არ ეხება ნომინაციას „გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის“
 • საკონსულტაციო საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია იურიდიულ, ფინანსურ და აუდიტორულ ან სანოტარო მომსახურებასთან;
 • სათამაშო (აზარტული) ბიზნესს (მათ შორის სამორინეები, სათამაშო აპარატები, ტოტალიზატორები) და სხვა სათამაშო ბიზნესს, რომელიც იღებს ფინანსურ სარგებელს აზარტული თამაშების რეალიზაციით. აკრძალვა არ მოიცავს კომპიუტერული და მობილური თამაშების მწარმოებლებს, საბავშვო-ახალგაზრდულ გასართობ კომპლექსებს.
 • თამბაქოს ნაწარმის წარმოებას და რეალიზაციას (მათ შორის სიგარეტები, ელექტრონული სიგარეტები. აკრძალვა არ ვრცელდება ნატურალური თამბაქოსგან სიგარების წარმოებას;
 • იარაღით ვაჭრობას;

ბიზნეს დაჯილდოების მონაწილეთა შეფასებისას, ყურადღება მიექცევა თითოეულ ნომინაციაში შემდეგ ფაქტორებს:

 

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში „საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურების შექმინსათვის“:

 • პროდუქტის/მომსახურების აქტუალურობა - 2020 წლის განმავლობაში რამდენად აქტუალური და რელევანტური იყო პროდუქტი/მომსახურება მომხმარებლისთვის.
 • ღირებულების შექმნა (Value Proposition) - რამდენად უნიკალურ, გამორჩეულ ღირებულებას ქმნის პროდუქტი/მომსახურება მომხმარებლისათვის.
 • ზრდის პოტენციალი, კომერციალიზაციის შანსი, სწრაფად გაზრდილი შემოსავალი, საინტერესო ინდუსტრია (სექტორი)
 • ცნობადობა - როგორ იცნობს მომხმარებელი პროდუქტს/მომსახურებას? რამდენად პოპულარულია იგი ადგილობრივ ან საერთაშორისო ბაზარზე? არის თუ არა ის გამორჩეული და თვალშისაცემი იმავე კატეგორიის სხვა პროდუქტებს/მომსახურებას შორის?
 • სანდოობა/ხარისხი - სასარგებლო პროდუქცია, სანდოობის დონე მომხმარებლების მხრიდან, სწორი ჩვევების ჩამოყალიბება, სერტიფიკატები, ხარისხზე ორიენტირი.

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის“:

 • კომპანიის საქმიანობის დადებითი გავლენა გარემოსა და საზოგადოებაზე
 • აქტივობების განგრძობითობა და მასშტაბირების პოტენციალი - აქტივობას ერთჯერადი სახე აქვს თუ არის განმეორებადი, განგრძობითი ხასიათის, რამდენადაა შესაძლებელი აქტივობების მასშტაბირება?
 • აქტივობების სტრატეგიული თანხვედრა კომპანიის საქმიანობასთან - არის თუ არა სოციალური პასუხსიმგებლობის აქტივობები თანხვედრაში კომპანიის მისიასთან და გრძელვადიან სტრატეგიასთან?
 • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება - ზრუნავს თუ არა კომპანია საკუთარი აქტივობების ფარგლებში შესაბამისი პრობლემების მიმართ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე?

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში საუკეთესო ინოვაციებისთვის“:

 • ინოვაციის რელევანტურობა არსებული ბაზრისთვის - ჭრის თუ არა დღევანდელი რეალობისთვის აქტუალურ და რელევანტურ პრობლემას?
 • ინოვაცია ქმნის მნიშვნელოვან კონკურენტულ უპირატესობას კომპანიისთვის
 • ინოვაციის ათვისების სიმარტივე მომხმარებლისთვის 
 • ინოვაციის ზრდის პოტენციალი

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში საუკეთესო სტარტაპისთვის“:

 • ზრდის პოტენციალი - რამდენად აქვს სტარტაპს სწრაფად გაზრდისა და მასშტაბირების პოტენციალი? გადის თუ არა ის საერთაშორისო ბაზარზე? როგორ იზრდება მისი მომხმარებელთა რიცხვი?
 • ბიზნეს მოდელი - როგორია სტარტაპის ბიზნეს მოდელი და კომერციალიზაციის გეგმა? რითია ბიზნეს მოდელი გამორჩეული და რამდენად ამართლებს ის?
 • განსხვავებულობა - არის თუ არა სტარტაპი განსხვავებული იმავე დარგში არსებული სხვა ბიზნესებისგან, რაიმე განსაკუთრებული მაჩვენებლები, კონკურენტული უპირატესობა
 • ბრენდის ეფექტური პოზიციონირება - რამდენად სწორადაა განსაზღვრული სამიზნე აუდიტორია, რამდენად სწორადაა ბრენდი პოზიციონირებული
 • ტექნოლოგიებისკენ სწრაფვა 

შეფასების კრიტერიუმები ნომინაციაში “ადაპტაციის საუკეთესო მაგალითსითვის“:

 • განხორციელებული აქტივობების ეფექტურობა
 • დადებითი გავლენა მომხმარებლებსა და თანამშრომლებზე
 • ცვლილებებზე რეაგირების დროულობა
 • ჟიურის წევრები არიან დარგის ექსპერტები და პროფესიონალები სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებიდან.
 • თითოეული ჟიურის წევრი დამოუკიდებლად აფასებს წარმოდგენილ პროექტს და ანიჭებს შესაბამის ქულებს;
 • ჟიურის გადაწყვეტილებით მოხდება ისეთი მონაწილის დისკვალიფიკაცია, რომელიც აპლიკაციის შევსებისას წარადგენს არასწორ მონაცემებს ან შეეცდება ჟიურის შეცდომაში შეყვანას, ასევე ჟიურის შეხედულებისამებრ  არაკეთილსინდისიერი გზით შეეცდება მოიპოვოს მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ადგილი ექნება მონაცემთა გაყალბებას, ან ისეთ ქმედებებს, რომლებიც არღვევენ საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ბიზნეს ეთიკის ნორმებს;
 • შემოტანილი აპლიკაციებიდან პირველ ეტაპზე ჟიური გამოავლენს ფინალისტებს თითოეულ ნომინაციაში, რომლებიდანაც საბოლოოდ შეირჩევა 1 გამარჯვებული თითო ნომინაციაში. პროექტის ფარგლებში ჯამში გამოვლინდება 5 გამარჯვებული;
 • ჟიურის გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე არის საბოლოო და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას;
 • თიბისი ბანკის ბიზნეს დაჯილდოების ფარგლებში შექნილ ნებისმიერ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე საავტორო უფლებას ფლობს სს ,,თიბისი ბანკი“
 • ბიზნეს დაჯიდოების პროექტის მონაწილე სს ,,თიბისი ბანკ“-ს  ანიჭებს უფლებამოსილებას მოახდინოს ინდივიდუალური მონაწილის ფოტო-ვიდეო გადაღება, მისი სახელის, სავაჭრო ნიშნის გამოყენება, საჭიროების შემთხვევაში მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გავრცელება სხვადასხვა საშუალებებით (ტელევიზია, პრესა, ინტერნეტი, ვებ.გვერდი, ლიფლეტი, ბუკლეტი და ა.შ);
 • აპლიკანტი სს "თიბისი ბანკ"-ს ანიჭებს უფლებამოსილებას მის მიერ აპლიკაციაში წარმოდგენილი ინფორმაცია გადასცეს ბანკის კონტრაქტორებსა და მომსახურების გამწევ სხვადასხვა პირებს ფოტო-ვიდეო მასალის გადაღების, ბლოგებისა და სტატიების მომზადების უზრუნველყოფის მიზნით.
 • აპლიკანტი სს ,,თიბისი ბანკ“-ს  ანიჭებს უფლებამოსილებას მის მიერ აპლიკაციაში წარმოდგენილი ინფორმაცია მიაწოდოს ჟიურის წევრებს შესაფასებლად და გამარჯვებულის გამოსავლენად;
 • ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემები მეკუთვნის მხოლოდ მე, არის ნამდვილი, ზუსტი და სრული. ვიღებ პასუხისმგებლობას აღნიშნული მონაცმების სანდოობაზე და იმ შესაძლო ზიანზე, რაც შეიძლება დადგეს ჩემს მიერ წარდგენილი მონაცემების სანდოობიდან ან/და სხვა საფუძვლებიდან გამომდინარე.
 • თქვენ გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს მოითხოვოთ თქვენს მიერ გადმოცემული პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყევა. ამისათვის მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე: [email protected]

პროექტში გამარჯვებული მონაწილე სს ,,თიბისი ბანკი“-საგან  მიიღებს სამი ჯილდოდან ერთერთს, რომელიც ექვემდებარება არჩევას გამარჯვებული კომპანიის ბიზნესაჭიროებიდან გამომდინარე:

 • ციფრული სტრატეგია და ახალი ვებ გვერდი
 • ბრენდ სტრატეგია და საიმიჯო კამპანია
 • პროგრამული გადაწყვეტა (პროგრამული უზრუნველყოფა)

ჯილდოს სახით გასაწევი მომსახურების ზოგად ვადას წარმოადგენს 6 (ექვსი) თვე;

იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებულთა ნახევარზე მეტი აირჩევს ერთსა და იმავე ჯილდოს, ბანკი მათთან შემდომი მოლაპარაკების საფუძველზე განსაზღვრავს ჯილდოს სახით შესასრულებელი სამუშაო ვადას.

 • პროექტთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზია წერილობით უნდა წარედგინოს ჟიურის;
 • პრეტენზიის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ჟიური ვალდებულია წერილობითი პასუხი გასცეს პრეტენზიის წარმომდგენს;
 • ჟიურის პასუხი საბოლოა და არ ექვემდებარება დამატებითი პრეტენზიის წარდგენას;

საკონტაქტო ინფორმაცია

[email protected]

2 27 27 27

Facebook Page

პროექტის მიმდინარეობა

სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ოქტომბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება